Vedtægter

Vedtægter som PDF fil kan hentes HER

§ 1. Klubbens navn er Hadsten Fjerkræklub.
Stk. 2. Klubbens hjemsted er 8370 Hadsten.
Stk. 3. Hadsten Fjerkræklub er en underafdeling under Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl (i det efterfølgende kaldt DFfR)..
Stk. 4. Klubbens regnskabsår og foreningsår går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 5. Ændringer til nærværende vedtægter, der efterfølgende underkendes af DFfR, betragtes ikke som værende vedtaget.

§ 2. Det er klubbens formål at fremme interessen for og glæden ved fjerkræavl indenfor klubbens lokalområde heriblandt ved udgivelse af lokalt medlemsblad.
Stk. 2. Til fjerkræ regnes: Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner, perlehøns, fasaner, junglehøns, duer og sirfjerkræ.

§ 3. Enhver der kan tilslutte sig klubbens formål kan optages som medlem.
Stk. 2. Medlemmer optages i følgende medlemsgrupper:
1.    Kontingent for medlemmer andrager kr. 125,- for senior og Kr. 75,- for junior, under forudsætning at breve m.v. udsendes som email. Prøvemedlemmer kan optages under samme betingelser som øvrige medlemmer. Kontingent er pr. Kalenderår
2.    Juniormedlemmer (indtil 18 år og i hele kalenderåret, hvori de fylder 18 år)
3.    Ønsker et medlem ikke at modtage information pr. e-mail, men i stedet med brevpost, koster dette kr. 50,- pr. medlem udover kontingent. Dette er pr. kalenderår.
Stk. 3. Kun seniormedlemmer, der er gyldigt medlem af DFfR og ikke i restance, har stemmeret og er valgbar til bestyrelse og andre tillidsposter på klubbens generalforsamlinger. Juniormedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelse og andre tillidsposter. Generalforsamlingen kan dog vælge revisorer og revisorsuppleant der hverken er medlem af Hadsten Fjerkræklub eller DFfR.
Stk. 4. Indmeldelse sker til et bestyrelsesmedlem. Medlemskabet er først gyldigt når kassereren har modtaget kontingentet.
Stk. 5. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
1)       Ved indmeldelse efter 1. juli betales halvt kontingent for resten af kalenderåret.
2)       Ved indmeldelse efter afsluttet tilmelding til efterårets udstilling betales fuldt kontingent der tillige dækker det efterfølgende kalenderår.
Stk. 6. Udmeldelse sker til kassereren. Medlemmer kan slettes af medlemslisten ved kontingentrestance.
Stk. 7. Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved bestyrelsens enstemmige beslutning. Det udelukkede medlem kan indanke sagen for klubbens næste ordinære generalforsamling for endelig afgørelse, eller foranledige indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling jf. § 7 stk. 7. Udelukkelsen har øjeblikkelig virkning indtil en generalforsamling evt. omgør denne beslutning. En eventuel anke af udelukkelsen har ikke opsættende virkning.
Stk. 8. En generalforsamling kan under indkomne forslag vedtage at udnævne et medlem som æresmedlem af Hadsten Fjerkræklub. Æresmedlemmer er kontingentfrie, og oppebærer samme rettigheder som seniormedlemmer med lokalt medlemsblad.
Stk. 9. Klubbens bestyrelse bemyndiges til i en af bestyrelsen fastsat tidsperiode, at kunne tilbyde gratis medlemskab af Hadsten Fjerkræklub, som prøvemedlem. Et prøvemedlem modtager klubbens medlemsblad og kan deltage i klubbens aktiviteter. Et prøvemedlem kan deltage i klubbens udstilling på linje med andre deltagere, der ikke er medlem af Hadsten Fjerkræklub. Et prøvemedlem deltager på klubbens udstilling ikke i konkurrencen om klubbens vandrepokaler. Et prøvemedlem kan deltage med taleret på klubbens generalforsamling, men har ikke stemmeret og er ikke valgbar til klubbens bestyrelse og andre udvalg. En forudsætning for at blive prøvemedlem af Hadsten Fjerkræklub er, at man ikke er medlem af en anden fjerkræklub ved indmeldelsen, samt at man ikke tidligere har været medlem af Hadsten Fjerkræklub.

§ 4. Hadsten Fjerkræklub ledes af en bestyrelse på fem medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke være bestyrelsesmedlem i andre lokalklubber under DFfR.
Stk. 3. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for et år af gangen.
Stk. 4. De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af gangen, således at to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og to bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Et bestyrelsesmedlem (inkl. formanden) kan bestride to af disse poster på samme tid; dog kan formandspost og kassererpost ikke varetages af samme person eller to personer på samme adresse.
Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer som i en given sag af et flertal i bestyrelsen erklæres inhabile deltager ikke i behandling og afstemning i den pågældende sag. Et efterfølgende nødvendigt flertal eller enstemmighed for en beslutning regnes af de resterende bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 7. Der vælges hvert år to bestyrelsessuppleanter, to revisorer og om muligt en revisorsuppleant for et år af gangen. Bestyrelsessuppleanter der indtræder i bestyrelsen indgår i valgturnus for den person, de indtræder i stedet for.
1)       Ved mangel på valgbare og interesserede medlemmer til posterne som bestyrelsessuppleanter kan antallet af disse undtagelsesvis nedsættes til en eller nul.
2)       Bestyrelsessuppleanterne er berettiget til, uden stemmeret, at deltage i bestyrelsesmøderne og indkaldes til disse.
3)       Bestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe aftaler med andre medlemmer af klubben om varetagelse af visse opgaver til støtte for bestyrelsen.
Stk. 8. Af alle poster som bestyrelsesmedlem, bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant kan intet medlem bestride mere end en post ad gangen.
Stk. 9. Alle funktioner i klubben er ulønnede, men faktiske udgifter afholdes af klubben efter regning.
Stk. 10. Der betales et af generalforsamlingen fastsat beløb til dækning af bestyrelsens telefonomkostninger. Bestyrelsen afgør selv fordelingen af dette blandt dets medlemmer.
Stk. 11. Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald i løbet af en periode, og bestyrelsen ikke kan supplere sig selv med en bestyrelsessuppleant, må bestyrelsen fortsætte så længe der er mindst tre bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen. Der kan dog indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling efter de i § 7 stk. 7 gældende regler.

§ 5. Formanden sammenkalder til møde i bestyrelsen med mindst otte dages varsel. Der afholdes møde så ofte det findes fornødent, eller når over halvdelen af bestyrelsen skriftligt fremsender ønske herom.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 3. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden.

§ 6. Sekretæren fører forhandlingsprotokol over beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Stk. 2. Det skal af referatet fra bestyrelsesmøderne fremgå, hvem der er tilstede og hvem der er fraværende.
Stk. 3. Kassereren fører regnskabet og aflægger årsregnskabet på den ordinære generalforsamling.
1)       Årsregnskabet skal være afsluttet, revideret og fremlagt for bestyrelsen inden generalforsamlingen.
2)       Kritiske bemærkninger fra revisorerne skal omgående meddeles formanden, der derefter snarest forelægger dette for den øvrige bestyrelse.

§ 7. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen skal være med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til alle klubbens medlemmer.
Stk. 2. Dagsorden for klubbens ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:
1)       Valg af dirigent og to stemmetællere.
2)       Formandens beretning.
3)       Fremlæggelse af revideret regnskab.
4)       Indkomne forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
1.    Behandling af indkomne forslag vedrørende klubben.
2.    Behandling af indkomne forslag til repræsentantskabsmøde i DFfR.
5)       Fremlæggelse af den siddende bestyrelses udkast til arbejdsplan for det kommende år.
Stk. 3. Generalforsamlingen kan, når den er lovlig indvarslet, træffe beslutninger i alle klubbens forhold.
1)       Ændring af klubbens vedtægter kan finde sted på en ordinær generalforsamling hvis ⅔ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Ændring af klubbens vedtægter kan også vedtages ved simpelt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, under forudsætning af at forslaget har samme ordlyd ved begge generalforsamlinger.
2)       Foreningen kan kun opløses som angivet under § 9.
Stk. 4. Kun medlemmer der har betalt kontingent for foregående foreningsår, og nye medlemmer der har betalt kontingent senest 14 dage før generalforsamlingen har taleret på generalforsamlingen. Endvidere er der taleret for de under § 8 nævnte personer.
Stk. 5. Stemmeret har kun medlemmer som angivet i § 3 stk. 3 og som har taleret jf. § 7 stk. 4.
1)       Ved tvivlstilfælde om stemmeret på generalforsamlingen, er det op til det enkelte medlem at fremvise gyldigt medlemskort til DFfR.
2)       Der kan afgives stemme ved fuldmagt.
Stk. 6. Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftligt, når mindst et stemmeberettiget medlem ønsker det.
Stk. 7. Formanden kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og er pligtig dertil, når et flertal af bestyrelsen eller mindst ⅓ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder derom. Anmodning afleveres til formanden, og skal være med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst otte dages varsel, og skal være afholdt senest en måned efter modtagelsen af anmodningen om den ekstraordinære generalforsamling.

§ 8. Formanden, næstformanden og kassereren tegner foreningen i fællesskab.

§ 9. Medlemmer af DFfR’s hovedbestyrelse har ret til at overvære klubbens møder og generalforsamlinger med taleret, men uden stemmeret.

§ 10. Hadsten Fjerkræklub kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det i indkaldelsen tydeligt fremgår, at den ekstraordinære generalforsamling angår klubbens opløsning. Mindst ⅔ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme herfor.
Stk. 2. Efter beslutning om klubbens opløsning deponeres klubbens midler ved DFfR for evt. senere at komme en genopstartet klub til nytte. DFfR er efter fem år berettiget til at inddrage disse midler til anvendelse til fremme for racefjerkræsagen i hele det hidtidige område for DFfR – Randerskredsen.

Således vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling den 28. februar 2006 i Hadsten med enkelte tilretninger 26. februar 2007, 25. februar 2008, 22. februar 2010,  27. februar 2012 og 25. februar 2014.
Tilrettet på generalforsamling d. 21/2-2017, hvor $3, stk. 2 er tilpasset.